Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.dps.powiat-belchatowski.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa posiada swój kanał filmowy, na którym znajdują się obrazy wideo, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, itp.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Widoczny fokus
 • Wyróżnienie odnośników

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Matyskiewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 44 635 24 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Dąbrowskiego 2
  97-400 Bełchatów
  Telefon: 44 635 24 00
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Analiza stanu zapewniania dostępności w Domu pomocy Społecznej w Bełchatowie

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest domem pozbawionym barier architektonicznych.

Na parkingu  DPS wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zarówno wejście główne do budynku, jak i wejście boczne z ogrodu Domu zostało przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich,  za pomocą chodzików, balkoników, kul, lasek, jak również dla  osób starszych czy też z wózkami dziecięcymi poprzez zaopatrzenie wejścia oraz budynek w pochylnie (podjazdy). Podjazdy wyposażone są w poręcze, a drzwi do wejścia głównego szerokością dostosowane do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi do budynku nie otwierają się samoistnie.  Przed drzwiami głównymi znajduje się domofon, który obsługiwany jest przez pracowników Domu.

W holu wejściowym znajduje się  tablica, informująca o rozmieszczeniu pomieszczeń.

W holu głównym w bezpośredniej bliskości od wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny/ portiernia. Miejsce to przystosowane jest zarówno dla osoby stojącej jak i siedzącej na wózku, która  ma możliwość dojechania do kontuaru frontem i skorzystania z powierzchni blatu w  tymże punkcie.

Na terenie DPS w Bełchatowie nie  ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń,  w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy i pętli indukcyjnych, jednakże każda osoba  z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur na Portierni. Przeszkolony personel  posiada zarówno umiejętności obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, jak i wiedzę, w jaki sposób można pomóc takim osobom w załatwieniu danej sprawy, dbając jednocześnie o ich komfort, dyskrecję  i poczucie bycia szanowanym.

 W holu głównym jak i na każdej kondygnacji znajduje się miejsce do odpoczynku (kanapy, fotele). Meble wypoczynkowe są tak rozmieszczone, aby mogły z nich korzystać również osoby poruszające się na wózku, bez ryzyka, że będą znajdować się w strefie kolizyjnej z osobami poruszającymi się w holu. 

Wszystkie ciągi komunikacyjne na terenie Domu dostosowane są do poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Korytarze oraz schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię oraz poręcze umożliwiające bezpieczne lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Budynek wyposażony jest w  windę z wypukłymi przyciskami. Na każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Napisy informacyjne w budynku umieszczane są na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych liter.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, jak również nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną dostępność informacyjno-komunikacyjną z Domem poprzez  wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się tj.: poczta elektroniczna, wiadomości sms, mms, komunikacja audiowizualna w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.