JAK ZAMIESZKAĆ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania.

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację tj.:
- wywiad środowiskowy,
- zaświadczenie lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,
- oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS,
- aktualne zaświadczenie o dochodach w/w osoby,
- wniosek o wydanie opinii do Powiatowego Zesppołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- zgoda Sądu na umieszczenie w DPS, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.
Zobowiazani do ponoszenia opłat są w następującej kolejności:
1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na pobyt osoby ubiegającej się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w DPS oraz w:
1. Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby zainteresowanej,
2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów, tel.(0-44) 733-05-45.