Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę nabiału
17.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę nabiału PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
15.12.2010.

ZOT 332-1/2010                                                                              

Bełchatów,dnia 14.12.2010.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZOT332-1/2010 Nazwa zadania Dostawa nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie


 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, iż wprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez:

 

Pana Pawła Spoliniaka, Handel Obwoźny Art. spożywczymi, ul. Kącik14,                               

97-420 Szczerców -oferta nr 2

           

Uzasadnienie wyboru: WW oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. Zaproponowana cena mieści się w granicach środków finansowych, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów w kryterium „najniższa cena" -400 pkt na 400 możliwych do uzyskania.

 

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisaniaumowy w terminie od  27.12.2010r. do31.12.2010r.

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu.

  

Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

 

1

Okręgową Spółdzielnia Mleczarska, Ul. Matejki 16, 98-100 Łask

358,76 pkt.

2

Handel Obwoźny Art. spożywczymi, Paweł Spoliniak, ul. Kącik 14, 97-420 Szczerców

400 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawyPzp. Zamawiający informuje,  że w prowadzonym postępowaniu  nie zostałaodrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.Zamawiający informuje,  że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu zapraszam do udziału w kolejnychpostępowaniach o udzielenie zamówienia.

 

Dyrektor Domu PomocySpołecznej

 Bogusława Kokocińska

Zmieniony ( 20.12.2010. )
 
 
Top! Top!