Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Zamówienia Publiczne arrow Dostawa mięsa,wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej
19.03.2018.
 
 
Dostawa mięsa,wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
27.11.2010.

Bełchatów: Dostawa mięsa,wędlin idrobiu dla Domu Pomocy Społecznej

Numer ogłoszenia: 385460 - 2010; datazamieszczenia: 26.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszcza nieogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówieniapublicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom PomocySpołecznej , ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie,tel. 044 6352400, faks 044 6352400.

Adres strony internetowejzamawiającego: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: DomPomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawa mięsa,wędlin i drobiu dlaDomu PomocySpołecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu orazwielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:dostawę mięsa, wędliny, drobiu w asortymencie i szacunkowychilościach podanych poniżej: CZĘŚĆ I - MIĘSO 1. 15111100-0Antrykot -220 kg, 2. 15113000-3Golonka wieprzowa -50 kg,3. 15113000-3Karczek z/k - 300kg, 4. 15113000-3 Łopatka z/k - 1160 kg, 5.15113000-3 Nogi wieprzowe - 50 kg,6. 15113000-3 Schab z/k - 260kg, 7.15113000-3 Żeberka wieprzowe w paski - 130 kg, CZĘŚĆ II -WĘDLINY1. 15131130-5 Baleron - 80 kg,2. 15131134-3 Czarne - 60 kg,3.15131134-3 Kaszanka - 100kg, 4. 1513 1130-5 Kiełbasa biała parzona- 270 kg, 5.15131130-5 Kiełbasa dębicka - 180kg, 6. 15131130-5Kiełbasa krakowska -140 kg, 7. 15131130-5 Kiełbasa krotoszyńska-100kg, 8. 15131130-5 Kiełbasa szynkowa - 170 kg, 9. 15131130-5Kiełbasa śląska - 40 kg,10. 15131130-5 Kiełbasa tyrolska - 100 kg11. 15131130-5 Kiełbasa wiejska - 60 kg, 12. 15131130-5 Kiełbasazwyczajna - 190 kg,13. 15131130-5 Kiełbasa żywiecka 130kg, 14.15131130-5 Mielonka wieprzowa -130 kg, 15. 15131130-5 Mortadela -220kg,16. 15131130-5 Ogonówka 80 kg,17. 15131130-5 Parówka cielęcawieprz. -130 kg 18 .15131135-0 Parówka drobiowa - 80kg,19.15131130-5 Parówka gruba wieprz.-220kg, 20. 15131135-0 Pasztet zindyka - 50 kg, 21. 15131310-1 Pasztet pieczony - 60 kg,22.15114000-0 Pasztetowa - 90kg, 23. 15131130-5 Pieczeń rzymska - 90kg, 24. 15131135-0 Salceson drobiowy - 50 kg,25. 15114000-6 Salcesonwieprzowy - 60 kg, 26. 15131135-0 Szynka drobiowa z kurcząt- 90kg,27. 15131135-0 Szynka drobiowa z indyka - 90 kg, 28. 15131410-2Szynka mielona prasowana- 30 kg,29. 15131410-2 Szynka wiejska - 45kg,30. 15131134-3 Kaszanka gruba - 60 kg, 31. 15131135-0 Mielonkadrobiowa - 30 kg,32. 15131310-1 Pasztet z kruszonką - 40 kg, 33.15131130-5 Polędwica sopocka - 40 kg, 34. 15131130-5 Szynkaśniadaniowa 30 kg,35. 15114000-0 Pasztet mazowiecki - 20 kg, 36.15131130-5 Mortadela z papryką - 30 kg, 37. 15113000-3 Boczekwędzony surowy - 120 kg,Część III DRÓB 1. 15112000-6 Filet zkurczaka - 420 kg, 2. 15112000-6 Kurczaki - 60 kg,3. 15112210-1Porcje rosołowe - 200kg, 4. 15112210-1 Skrzydełka z kurczaka - 550kg, 5. 15112210-1 Uda z kurczaka - 800 kg,6. 15112300-9 Wątrobadrobiowa - 140kg, 7. 15112210-1 Żołądki drobiowe - 160 kg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzieleniezamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15.10.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenieoferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenieoferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUBTERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZEPRAWNYM,EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczekna poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCHWARUNKÓW

III.3.2)Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania ocenyspełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek zaspełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóchlat, należycie wykonał dostawę produktów mięsnych o łącznejwartości na miesiąc nie mniejszej niż 5000 zł. Sprawdzeniespełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane napodstawie złożonego oświadczenia zgodnie z SIWZ. .

III.3.3)Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania ocenyspełniania tego warunku

Warunek ten Zamawiający uzna zaspełniony,jeżeli Wykonawca będzie posiadał minimum jeden samochóddopuszczony do przewozu art. mięsnych zgodnie z ustawą z dnia 25sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z2006r. Nr 171, poz. 1225) . Sprawdzenie spełnienia warunków udziałuw postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonegooświadczenia zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA OOŚWIADCZENIACH LUBDOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIAWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)W zakresie wykazania spełnianiaprzez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy,oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału wpostępowaniu,należy przedłożyć:

III.4.2)W zakresie potwierdzenianiepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy, należyprzedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw dowykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a wstosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, uktórych ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższacena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzieaukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmianypostanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowyoraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzeniezmian do umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki vat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, naktórej jest dostępna specyfikacja istotnych warunkówzamówienia: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specyfikację istotnych warunkówzamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul.Dabrowskiego 2, 97-400 Bełchatów.

IV.4.4) Termin składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:13.12.2010 godzina10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 2,97-400Bełchatów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sięunieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkunieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiejoraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całościlub części zamówienia: nie

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Bogusława Kokocińska


 

Załączniki:

{jdownload siwzmwd2010.doc}Specyfikacja istotnych warunków zamówienia{/jdownload} - Dokument DOC 220 KB 

 

Zmieniony ( 01.12.2010. )
 
 
Top! Top!