Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Zamówienia Publiczne arrow Dostawa Nabiału dla Domu Pomocy Społecznej
19.03.2018.
 
 
Dostawa Nabiału dla Domu Pomocy Społecznej PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
28.11.2010.

Bełchatów: Dostawa Nabiału dla Domu Pomocy Społecznej
Numer ogłoszenia: 384978 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA IADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów, woj.łódzkie, tel. 044 6352400, faks 044 6352400.

·     Adres strony internetowej zamawiającego: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Nabiału dla Domu PomocySpołecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę nabiału do siedziby Zamawiającego w asortymencie i szacunkowych ilościach podanych poniżej: 1. 15551310-1 Jogurt naturalny z żywymi kulturami bakterii 150g, 650 szt 2. 15551320-4 Jogurt owocowy z żywymi kulturami bakterii (różne smaki)150g 2300 szt 3.15511400-7 Mleko 2% ,15000 litrów 4.15544000-3 Ser żółty twardy typu Gouda* lub Salami* , 400kg 5.15545000-0 Serek topiony o zawartości tłuszczu 20% 100g, 1800szt 6.15551000-5 Serek homogenizowany 150g, 2600 szt 7. 15512100-1 Śmietana 12%, 140 litrów 8.15512200-2 Śmietana 30%, 8 litrów9. 15542100-0 Twarożek śmietankowy 200g typu Mój ulubiony* 320szt 10.15542100-0 Twaróg biały półtłusty o zawartości tłuszczu 50% 700 kg 11. 15530000-2 Masło o zawartości tłuszczu 82%, 1100kg * produkty równoważne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCHWARUNKÓW

·     III.3.2)Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·     Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat, należycie wykonał dostawę produktów mleczarskich o łącznej wartości na miesiąc nie mniejszej niż 5000 zł.Sprawdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie SIWZ.

·     III.3.3)Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·     Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony,jeżeli Wykonawca będzie posiadał minimum jeden samochód dopuszczony do przewozu art. mleczarskich zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. u. Z 2006r. Nr 171, poz. 1225) . Sprawdzenie  spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonanena podstawie złożonego oświadczenia zgodnie SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·     III.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału wpostępowaniu, należy przedłożyć:

·     III.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy, należy przedłożyć:

·     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a wstosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·      

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy wprzypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

IV.4) INFORMACJEADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jestdostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Specyfikację istotnych warunkówzamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul.Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:13.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 297-400 Bełchatów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                              Dyrektor

                                                                       DomuPomocy Społecznej w Bełchatowie

                                                                                  Bogusława Kokocińska

 

Załączniki:

{jdownload siwzn2010.doc}Specyfikacja istotnych warunków zamówienia{/jdownload} - Dokument DOC 140 KB  

{jdownload pytaniadoSIWZ.doc}Odpowiedzi na złożone pytania{/jdownload} - Dokument DOC 14 KB   

Zmieniony ( 01.12.2010. )
 
 
Top! Top!