Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Zamówienia Publiczne arrow Dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie
19.03.2018.
 
 
Dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
28.11.2012.

Dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie


Numer ogłoszenia: 477186 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 6352400, faks 044 6352400.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.powiat-belchatowski.pl

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę nabiału do siedziby Zamawiającego w asortymencie i szacunkowych ilościach podanych poniżej: 1 -15551310-1 Jogurt naturalny z żywymi kulturami bakterii 150g -szt. 650 2 -15551320-4 Jogurt owocowy z żywymi kulturami bakterii (różne smaki) 150g -szt 2200 3-15511400-7 -Mleko 2% -14000 litrów 4-15544000-3Ser żółty twardy typu Gouda* lub Salami* zawartość tłuszczu od 24-28 % -kg 370 5 -15545000-0 -Serek topiony o zawartości tłuszczu min. 27% 100g -szt. 1700 6 -15551000-5 -Serek homogenizowany 150g -szt. 2600 7 -15512100-1 Śmietana 12%-90 litrów 8-15512200-2 Śmietana 30% - 9 litrów 9-15542100-0 -Twarożek kanapkowy 200g typu Mój ulubiony* -szt. 320 10-15542100-0Twaróg biały półtłusty o zawartości tłuszczu od 4 - 4,5%-kg 680 11-15530000-2 Masło o zawartości tłuszczu 82%-kg 1070.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat, należycie wykonał dostawę produktów mleczarskich o łącznej wartości na miesiąc nie mniejszej niż 5000 zł. Ocena spełnienia będzie na podstawie oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał minimum jeden samochód dopuszczony do przewozu art. mleczarskich zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 913 ze zm.).Ocena spełnienia będzie na podstawie oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a szczególności musi dysponować środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie na podstawie oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki Vat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.powiat-belchatowski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Ul. Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Ul. Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów Sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieBełchatów dnia 28.11.2012

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

mgr Bogusława Kokocińska

 

Załączniki:


{jdownload SIWZn2012.doc} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia{/jdownload} - Dokument DOC

{jdownload OdpSIWZnabial.jpg} Odpowiedzi do SIWZ {/jdownload} - Skan dokumentu, obraz JPG

{jdownload OWN2012.pdf} Ogłoszenie o wyborze oferty {/jdownload} - Skan dokumentu, PDF 

 

Zmieniony ( 12.12.2012. )
 
 
Top! Top!