Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Zamówienia Publiczne arrow Ogłoszenie na dostawę nabiału dla DPS
19.03.2018.
 
 
Ogłoszenie na dostawę nabiału dla DPS PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
05.06.2012.

Dostawa nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie


Numer ogłoszenia: 186424 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 6352400, faks 044 6352400.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.powiat-belchatowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę nabiału do siedziby Zamawiającego w asortymencie i szacunkowych ilościach podanych poniżej: 1.15551310-1 Jogurt naturalny z żywymi kulturami bakterii 150g -320 szt. 2. 15551320-4 Jogurt owocowy z żywymi kulturami bakterii (różne smaki) 150g-1100 szt. 3.15511400-7 -Mleko 2% -7250 litrów 4.15544000-3 Ser żółty twardy typu Gouda* lub Salami* zawartość tłuszczu od 24-28 % -190 kg 5.15545000-0 Serek topiony o zawartości tłuszczu min. 27% 100g-900 szt. 6.15551000-5 Serek homogenizowany 150g - 1300 szt. 7.15512100-1 Śmietana 12% -50 litrów 8.15512200-2 Śmietana 30% -4 litry 9.15542100-0 Twarożek kanapkowy 200g typu Mój ulubiony* -160 szt. 10. 15542100-0 Twaróg biały półtłusty o zawartości tłuszczu od 4 - 4,5% -350 kg 11.15530000-2Masło o zawartości tłuszczu 82% -540 kg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat, należycie wykonał dostawę produktów mleczarskich o łącznej wartości na miesiąc nie mniejszej niż 5000 zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał minimum jeden samochód dopuszczony do przewozu art. mleczarskich zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 913 ze zm.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zmiany obowiązujacej stawki Vat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.powiat-belchatowski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Ul.Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Ul.Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów -I pietro -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

mgr Bogusława Kokocińska

  

Załączniki:


{jdownload siwznII2012.doc} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia {/jdownload} - Dokument DOC 141 KB 

{jdownload SprostowanieSIWZ.doc} Sprostowanie do SIWZ {/jdownload} - Dokument DOC 14 KB

{jdownload odpSIWZnab.doc} Odpowiedzi na pytania do SIWZ {/jdownload} - Dokument DOC 21 KB 

{jdownload wynikinabial22012.doc}Wyniki przetargu {/jdownload} - Dokument DOC 

Zmieniony ( 12.06.2012. )
 
 
Top! Top!